Brukermedvirkning for barn og unge

Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller

Det blir stadig mer fokus på viktigheten av brukerperspektivet i utformingen og utviklingen av helsetjenester. Barn og unge er en målgruppe som tidligere i liten grad har blitt involvert i dette, og heller blitt undervurdert til fordel for observerende voksne foresatte eller fagpersoner.

KBT er opptatt av å løfte frem disse stemmene. Vi tror at gode hjelpetilbud må bygges sammen med de som skal ha nytte av dem i likestilte roller; de som selv kjenner effekten vet best hva som hjelper og ikke. Derfor er barn og unge med erfaring nødt til å involveres direkte i prosessen med egne ord.

Brukermedvirkning – en menneskerett

Helsedirektoratet forteller at «brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke», og FNs barnekonvensjon har vedtatt følgende:

Art. 12:
«Parte
ne skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet […]
For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ
»

I Pasient- og brukerrettighetsloven finner vi i § 4-4 spesifikke rettigheter for barn og unge i helsehjelp i Norge: (…) Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med foreldreansvaret eller barnevernet, jf. annet ledd, høre hva barnet har å si før samtykke gis. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. (…)

Etter søking på området viste det seg at det er vanskelig å finne fokusrettet forskning og konkrete prosjekter som omhandler dette, særlig som er aktive i dag. Det kan ses i sammenheng med utfordringene knyttet til innhenting av brukererfaringer fra barn og unge: undervurdering av barn og unges kompetanse, tvil til troverdigheten med tanke på utvikling og rasjonalitet, selve kommunikasjonsmåten, og samtykkeordningen for barn under 16 år. Det er tydelig at det trengs mer kunnskap på disse punktene.

Det finnes flere arenaer og metoder som setter fokus på og ivaretar barn og unges rettigheter:

 • Likeverdig samarbeid – Medbestemmelse i egen plan og prosess som bruker.
 • Erfaringskonsulenter.
  UngArena.
 • Skriftlige evalueringsskjema og spørreundersøkelser.
 • Intervju og dialogbasert evaluering.
  Bruker Spør Bruker(BSB) – en kvalitativ metode der tidligere brukere av tjenesten er med på å utforme og gjennomføre intervju av nåværende brukere. Resultatene sammenfattes i en sluttrapport og deles i dialogkonferanse med alle involverte og tjenestens ansatte. KBT har lang erfaring med denne metoden.
 • Forskning der unge brukere blir involvert som medforskere.
 • Læringsnettverk, nettverksmøter og konferanser med involvering av barn og unge – Formidling, deling og utvikling av kunnskap og erfaring med fagpersonell og brukere.
  KS læringsnettverk «God samhandling for barn og unge».
 • Barn- og/eller Ungdomsråd – Unge representanter med en rådgivende funksjon fra et brukerperspektiv, med mål om å fremme kommunikasjonen med, erfaringer og utfordringer, til nytte for tjenesteutvikling. Vi finner flere ungdomsråd på landsbasis:
  Oslo universitetssykehus
  Sørlandet sykehus
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
  St. Olavs hospital
  Sykehuset Innlandet
  Ungdomsrådet Ahus
  Barneombudets ekspertgrupper
 • Pasient- og brukerombud – Jobber for å ivareta brukeres rettigheter, sikkerhet, behov og interesser i helsetjenestene.
  Barneombudet – Barn og unges talsperson med ansvar for at barn og unges meninger blir hørt og deres rettigheter blir ivaretatt.
 • Regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse – Jobber med forskning, utvikling, undervisning og formidling om barn og unges psykiske helse og deres meninger.
  Vi finner følgende avdelinger i regionene:

 • Brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner – Representerer kunnskap og erfaring fra brukere og driver med rådgivning, formidling, opplæring, drift av tiltak, støtte og styrking av brukerstemmen på individnivå, systemnivå, og politisk nivå.

Organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser som er dannet for å ivareta barns interesser:

Her er et utvalg litteratur, forskningsartikler og rapporter:

Videre har vi linker til mer info:

KBT vil bidra gjennom satsing på prosjekter som omhandler kvalitetssikring, metodeforskning og brukerinvolvering av barn og unge, og videre formidling av dette arbeidet.

I 2015 ble pilotprosjektet «Min stemme teller», i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Redd barna region midt, og Mental Helse Ungdom, satt i gang for utprøving og tilpasning av BSB-metoden for ungdom 16-18 år i St. Olavs BUP Trondheim. En gruppe unge prosjektmedarbeidere med egenerfaring fikk opplæring i BSB og deltok i gjennomføring av intervju og prosessarbeid. 02.11.2015 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra BUP der sluttrapporten ble presentert og diskutert. Målet var å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for målgruppen barn og unge, og bringe funnene videre til systemnivå. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

I 2017 fikk KBT støtte fra Extrastiftelsen til å videreføre «Min stemme teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt, der vi skal videreutvikle og prøve ut metoden for ulike aldersgrupper og tjenester, både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Vi har nå vært i gjennom første bolk, BUP Sykehuset Levanger.

KBT er også aktivt med i KS` læringsnettverk på dette området; «God samhandling for barn og unge». Formålet med nettverket er å utvikle og forbedre de kommunale helsetjenestene for å sikre god samhandling for barn og unge med psykisk helse- og rusproblematikk. Med fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?», settes tjenestenes praksis i lys for refleksjon og diskusjon, læring og inspirasjon. Sammen med unge personer med brukererfaring bidrar vi med fokus på og formidling av brukerperspektivet fra barn og unges ståsted. Det gjør vi gjennom opplegg med foredrag og gruppearbeid.

About Anne Benschop

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. nettside og sosiale medier.