Brukermedvirkning for barn og unge

Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller

Det blir stadig mer fokus på viktigheten av brukerperspektivet i utformingen og utviklingen av helsetjenester. Barn og unge er en målgruppe som tidligere i liten grad har blitt involvert i dette, og heller blitt undervurdert til fordel for observerende voksne foresatte eller fagpersoner.

KBT er opptatt av å løfte frem disse stemmene. Vi tror at gode hjelpetilbud må bygges sammen med de som skal ha nytte av dem i likestilte roller; de som selv kjenner effekten vet best hva som hjelper og ikke. Derfor er barn og unge med erfaring nødt til å involveres direkte i prosessen med egne ord.

Brukermedvirkning – en menneskerett

Helsedirektoratet forteller at «brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke», og FNs barnekonvensjon har vedtatt følgende:

Art. 12:
«Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet […] For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ»

I Pasient- og brukerrettighetsloven finner vi i § 4-4 spesifikke rettigheter for barn og unge i helsehjelp i Norge: (…) Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med foreldreansvaret eller barnevernet, jf. annet ledd, høre hva barnet har å si før samtykke gis. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. (…)

Vil du vite mer om dine rettigheter som barn/ungdom i psykisk helsevern? Se Helsedirektoratets brosjyrer Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 år og Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år.

Etter søking på området viste det seg at det er vanskelig å finne fokusrettet forskning og konkrete prosjekter som omhandler dette, særlig som er aktive i dag. Det kan ses i sammenheng med utfordringene knyttet til innhenting av brukererfaringer fra barn og unge: undervurdering av barn og unges kompetanse, tvil til troverdigheten med tanke på utvikling og rasjonalitet, selve kommunikasjonsmåten, og samtykkeordningen for barn under 16 år. Det er tydelig at det trengs mer kunnskap på disse punktene.

Prosjektet «Min stemme teller» så blant annet på barn og unges erfaringer med brukermedvirkning på individuelt nivå, og rapporten forteller at de unge mener at en god relasjon, rom for innspill og at det de sier blir tatt på alvor er viktige elementer for å lykkes med dette. At helsepersonellet gir tilstrekkelig informasjon, og at de forklarer hvorfor de tenker og handler som de gjør er avgjørende forutsetninger. De unge fremhever at helsepersonellet må etterspørre deres ønsker og meninger direkte, da man ofte ikke vet at man har rett på å medvirke. Det de sier må få reell innvirkning på tilbudet.

Måter, metoder og arenaer som setter fokus på og ivaretar dette

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser som er dannet for å ivareta barns interesser

Her er et utvalg litteratur

Offentlige dokumenter

Bøker

  • Liv Mette Gulbrandsen (red.). (2014). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis. En utforskende tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Strandbu, A. (2011). Barns deltakelse, hverdagslige og vanskelige beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget.

Rapporter og publikasjoner

Forskningsartikler

Se våre engelske sider for internasjonal litteratur.

Nyttige linker til videre ressurser om brukermedvirkning for barn og unge

Slik arbeider KBT med dette

KBT vil bidra gjennom satsing på prosjekter som omhandler kvalitetssikring, metodeforskning, og brukerinvolvering av barn og unge, og videreformidling av dette arbeidet gjennom undervisning og dokumentasjon.

I 2015 ble pilotprosjektet «Min stemme teller», i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Redd barna region midt, og Mental Helse Ungdom, satt i gang for utprøving og tilpasning av BSB-metoden for ungdom 16-18 år i St. Olavs BUP Trondheim. En gruppe unge prosjektmedarbeidere med egenerfaring fikk opplæring i BSB og deltok i gjennomføring av intervju og prosessarbeid. 02.11.2015 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra BUP der sluttrapporten ble presentert og diskutert. Målet var å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for målgruppen barn og unge, og bringe funnene videre til systemnivå. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

I 2017 fikk KBT støtte fra Extrastiftelsen til å videreføre «Min stemme teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt, der vi skal videreutvikle og prøve ut metoden for ulike aldersgrupper og tjenester, både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Vi har nå vært i gjennom første bolk, BUP Sykehuset Levanger. Til høsten skal vi inn i de psykiske helsetjenestene for barn og unge i Stange kommune.

KBT har vært aktivt med i KS` læringsnettverk på dette området; «God samhandling for barn og unge». Formålet med nettverket er å utvikle og forbedre de kommunale helsetjenestene for å sikre god samhandling for barn og unge med psykisk helse- og rusproblematikk. Med fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?», settes tjenestenes praksis i lys for refleksjon og diskusjon, læring og inspirasjon. Sammen med unge personer med brukererfaring har vi bidratt med fokus på og formidling av brukerperspektivet fra barn og unges ståsted. Det gjorde vi gjennom opplegg med foredrag og gruppearbeid.

KBT inngikk i 2017 et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern Midt-Norge (RKBU Midt-Norge). Hensikten med samarbeidet for begge parter er å styrke brukerperspektivett og gyldiggjøre barn og ungdoms brukerkunnskap innen forskning, tjenestestøtte, undervisning og formidling. Vi skal få til felles prosjekter, og KBT skal bidra med brukerkompetansen inn i disse fire arbeidsområdene. Med oss i dette samarbeidet er de unge ressurspersonene sentrale i både utforming og gjennomføring. Vi har allerede bidratt med undervisning på masterutdanningen «Barn og unges psykiske helse» i 2018.

About Christina Kildal

Prosjektmedarbeider. Jobber med barn og unge-prosjekter, Bruker Spør Bruker-evalueringer og artikler til nettsida.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *