Brukermedvirkning for barn og unge

Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller

Det blir stadig mer fokus på viktigheten av brukerperspektivet i utformingen og utviklingen av helsetjenester. Barn og unge er en målgruppe som tidligere i liten grad har blitt involvert i dette, og heller blitt undervurdert til fordel for observerende voksne foresatte eller fagpersoner.

KBT er opptatt av å løfte frem disse stemmene. Vi tror at gode hjelpetilbud må bygges sammen med de som skal ha nytte av dem i likestilte roller; de som selv kjenner effekten vet best hva som hjelper og ikke. Derfor er barn og unge med erfaring nødt til å involveres direkte i prosessen med egne ord.

Brukermedvirkning – en menneskerett

Helsedirektoratet forteller at «brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke», og FNs barnekonvensjon har vedtatt følgende:

Art. 12:
«Parte
ne skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet […]
For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ
»

Etter søking på området viste det seg at det er vanskelig å finne fokusrettet forskning og konkrete prosjekter som omhandler dette, særlig som er aktive i dag. Det kan ses i sammenheng med utfordringene knyttet til innhenting av brukererfaringer fra barn og unge: undervurdering av barn og unges kompetanse, tvil til troverdigheten med tanke på utvikling og rasjonalitet, selve kommunikasjonsmåten, og samtykkeordningen for barn under 16 år. Det er tydelig at det trengs mer kunnskap på disse punktene.

Det finnes flere arenaer og metoder som setter fokus på og ivaretar barn og unges rettigheter:

 • Likeverdig samarbeid – Medbestemmelse i egen plan og prosess som bruker
 • Erfaringskonsulenter, f.eks. som i UngArena.
 • Skriftlige evalueringsskjema og spørreundersøkelser
 • Intervju og dialogbasert evaluering
  Bruker Spør Bruker(BSB) – en kvalitativ metode der tidligere brukere av tjenesten er med på å utforme og gjennomføre intervju av nåværende brukere. Resultatene sammenfattes i en sluttrapport og deles i dialogkonferanse med alle involverte og tjenestens ansatte. KBT har lang erfaring med denne metoden.
 • Barn- og/eller Ungdomsråd: Unge representanter med en rådgivende funksjon fra et brukerperspektiv, med mål om å fremme kommunikasjonen med, erfaringer og utfordringer, til nytte for tjenesteutvikling. Vi finner følgende ungdomsråd på landsbasis:
  Oslo universitetssykehus
  Sørlandet sykehus
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
  St. Olavs hospital
  Sykehuset Innlandet
  Ungdomsrådet Ahus

Organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser som er dannet for å ivareta barns interesser:

Forandringsfabrikken. Presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs.
Redd barna. Jobber for barn med barn, særlig utsatte grupper.
Voksne for barn. Tilgjengeliggjør erfarings- og metodekompetanse for system og individ.
Mental helse ungdom. Jobber for økt åpenhet, synliggjøring og bedre hjelpetilbud for psykisk helse, rettet mot og av ungdom.
Landsforeningen for barnevernsbarn. Forbedring av barn og unges møte med barnevernet, og endring av negative holdninger knyttet til barnevernet og barna.
Vårres Brukerstyrte senter. Innsamling og formidling av brukererfaringer.

Her er et utvalg forskningsartikler og rapporter:

Videre har vi linker til mer info:

KBT vil bidra gjennom satsing på prosjekter som omhandler kvalitetssikring, metodeforskning og brukerinvolvering av barn og unge, og videre formidling av dette arbeidet.

I 2015 ble pilotprosjektet «Min stemme teller», i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Redd barna region midt, og Mental Helse Ungdom, satt i gang for utprøving og tilpasning av BSB-metoden for ungdom 16-18 år i St. Olavs BUP Trondheim. En gruppe unge prosjektmedarbeidere med egenerfaring fikk opplæring i BSB og deltok i gjennomføring av intervju og prosessarbeid. 02.11.2015 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra BUP der sluttrapporten ble presentert og diskutert.

Målet var å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for målgruppen barn og unge, og bringe funnene videre til systemnivå. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

I 2017 fikk KBT støtte fra Extrastiftelsen til å videreføre «Min stemme teller» som et 3-årig metodeutviklings prosjekt, der vi skal videreutvikle og prøve ut metoden for ulike aldersgrupper og tjenester. Både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

About Anne Benschop

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. nettside og sosiale medier.