Pågående prosjekter

Bilde: fra venstre Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen og Dagfinn Bjørgen.

Spiseforstyrrelser og tilfriskning

Prosjektleder: Juni Raak Høiseth

Prosjektmedarbeider: Annika Alexandersen

KBT og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser samarbeider om prosjektet Spiseforstyrrelser og tilfriskning hvor vi undersøker hva personer som tidligere har gått i behandling for spiseforstyrrelser så på som sine behov før, under og etter avsluttet behandling. Å få tak i disse erfaringene kan bidra til å øke kunnskapen om hva som er viktig å ha fokus på i veien ut av en spiseforstyrrelse.  Resultatene skal presenteres i et informasjonshefte som kan leses både av helsepersonell, brukere og pårørende.

Til nå er det utført intervju med 21 tidligere pasienter og vi er i full gang med å ferdigstille heftet som vil lanseres mot slutten av 2017.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.

 

Min stemme teller

Prosjektleder: Juni Raak Høiseth

Prosjektmedarbeidere: Christina Kildal, Pernille Letrud, Ida Therese Håverstein, Johanne Bakken Moe og Ida-Michelle Pedersen.

Min Stemme Teller er et tre-årig metodeutviklingsprosjekt med barn og unge som målgruppe. Prosjektet tar utgangspunkt i Bruker Spør Bruker som metodikk, der tidligere brukere intervjuer nåværende brukere av en tjeneste. I dette prosjektet har vi knyttet til oss ungdom/ unge voksne som prosjektmedarbeidere som selv har egenerfaring med bruk av tjenester for psykiske helseutfordringer. Høsten 2017 skal vi gjøre en evaluering av det polikliniske tilbudet til brukere mellom 12 og 18 år på Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger. Dialogkonferansen er gjennomført, og vi er nå i gang med ferdigstilling av sluttrapporten.

I løpet av tre år skal vi gjøre oss erfaringer med bruk av denne metoden for andre målgrupper og tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og ulike kommunale tjenester.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.

 

Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Prosjektledere: Dr. Gillian Muvale og Karl Johan Johansen

Medforskere: Fiona Wilson, Dr. Ken Deal, Dr. Nick Kates, Shaleen Jones, Dr. Ian Arnold, Dr. Chuck Cunningham, Lee Purins, Anne Ruth Benschop and Ingvild Musdalslien Kvisle

Styreledere: John Lee, Deborrah Sherman, Stella Ducklow, Frances Jewell, Patrick Mitchell, Eduardo Castro, Dagfinn Bjørgen, Torbjorn Mohn-haugen, Astrid Weber, Juni Høiseth and Ottar Ness

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringskonsulenter i landene. I første omgang handler prosjektet om erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av erfaringskonsulenter, samt hvordan opplæring for erfaringskonsulenter er organisert. Prosjektet er tenkt som et første skritt i et lengre samarbeid for å forske på og utvikle erfaringskonsulenters arbeidsfelt. Vi gjennomfører intervjuer med både erfaringskonsulenter, arbeidsgivere av erfaringskonsulenter og «policy makers» på feltet.
Prosjektet handler om «formalisert» eller «intensjonelt» erfaringskonsulentarbeid. Det innebærer erfaringskonsulentarbeid innen områder som utdannelse, arbeid, navigasjon i helsevesenets tilbud, systemisk støtte eller individstøtte (advocacy), forsterket bolig, tilgang på mat, Internett, transport og andre hjelpemidler, recovery og antidiskriminerende arbeid. Grunnen til at vi har valgt å sammenligne Norge og Ontario, Canada er fordi de er sammenlignbare med tanke på sosioøkonomisk utvikling, fokus på recovery, og bruk av erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rustjenester. Allikevel er det noen forskjeller mellom landene, slik som ulikt politisk klima og varierende støtte til implementering av erfaringskonsulenter.

I Ontario vil man ta for seg St. Joseph’s Healthcare Hamilton’s (SJHH) døgnpost, Assertive Community Treatment Teams (ACTT) og polikliniske programmer. I Norge vil man undersøke lignende tilbud, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi vil i begge land, gjennom både individuelle og fokusgruppeintervjuer, kartlegge erfaringer fra erfaringskonsulenter, deres arbeidsgivere/ledere og «policy makers». Intervjuguidene skreddersys til de tre ulike deltakergruppene, men alle intervjuene vil handle om temaer som erfaringer med erfaringskonsulenter, utfordringer og muligheter ved bruk av erfaringskonsulenter og måter det implementeres og ledes på. Det vil i tillegg bli gjennomført en spørreundersøkelse som handler om effektene av arbeidsmiljø på integrering og fungering for erfaringskonsulenter.

 

Tilgjengelighetsprosjektet

Prosjektleder: Heidi Westerlund

Prosjektmedarbeider: Dagfinn Bjørgen.

Dette er et flerårig prosjekt. Bruker Spør Bruker har siden 1998 samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I 2013 ble syntesen «Hva mener brukere av psykisk helsetjenester er en god tjeneste» publisert i psykologtidsskriftet. Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

I 2017 er det temaene medisinoppfølging og treffsteder som har hovedfokus. Det arrangeres 2 workshops som skal resultere i anbefalinger til tjenester i løpet av året.

www.brukererfaring.no

 

Brukermedvirkning i Melhus kommune

Prosjektleder: Heidi Westerlund.

Prosjektmedarbeider: Karl-Johan Johansen.

KBT har en flerårig partnerskapsavtale med Melhus Kommune. Det skal utvikles brukermedvirkning på systemnivå i kommunen. Til nå er det gjennomført en Bruker Spør Bruker Undersøkelse (2016). I 2017 er det gjennomført kurs i brukermedvirkning for ansatte og brukere i kommunen, som videreføres i høst. KBT gjennomfører for tiden også en mindre brukerundersøkelse for treffsteder i kommunen.

Det ble også sent på høsten 2015 startet opp et prosjekt rettet mot tjenesteinnovasjon og samhandling mellom tjenesteapparat og brukere i Melhus. Prosjektet har innbefattet utvikling av nye tilnærmingsmåter innen for det vi har valgt å kalle en «Brukerstyrt innovasjonsprosess» (BIP), med brukerpanel og innovasjonsverksteder. Dette ledes av Karl-Johan Johansen.

 

Medlemsundersøkelse i FIRE

Prosjektleder: Heidi Westerlund

Prosjektmedarbeider: Ingvild M Kvisle

Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Ett skritt videre og KBT går ut på at KBTs ansatte deltar på treninger sammen med FIRE-medlemmene, samtidig som de gjennomfører en medlemsundersøkelse etter modell av Bruker Spør Bruker.

Det ble levert rapport fra medlemsundersøkelsen til FIRE i juni 2017 og i høst deltar KBT sammen med FIRE i formidlingsoppdrag knyttet til undersøkelsen.

 

Rettighetsinngripende tiltak (RIT)

Prosjektledere: Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

I løpet av en 2 års periode har KBT samarbeidet med NAPHA (napha.no) om kartlegging av rettighetsinngripende tiltak i boliger. I juni 2017 ble rapporten «Rettighetsinngripende tiltak i kommunale boliger – en nasjonal kartlegging» sluppet. Prosjektet videreføres i 2017 og 18 for å utarbeide flere publikasjoner.

 

Partnerskap med Trondheim Kommune

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Karl Johan Johansen og Ingvild M. Kvisle

Trondheim kommune og KBT skal gå sammen om å utvikle brukermedvirkning i tjenestene. Arbeidet tar sikte på å utrette følgende:

  1. BSB for Trondheim kommune sine tjenester for psykisk helse og Rus.
  2. Styrking av brukerstemmen gjennom etablering av et brukerpanel.
  3. Nytt prosjekt knyttet til erfaringskonsulenter i tjenestene, med oppstart august 2016.

 

Interreg – RESENS

Prosjektleder: Karl Johan Johansen

Prosjektmedarbeidere: Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

KBT deltar som partner i interregprosjektet «RESENS», hvor Nord Universitet og Mittuniversitetet har det ledende ansvar.

Samarbeidsprosjektet startet opp ved årsskiftet, og KBTs rolle i prosjektet er særlig knyttet til Oppdal og Rennebu. KBT skal bidra til praktisk gjennomføring av prosjektet, samt delta i seminar, workshops, og konferanser.

Les mer om prosjektsamarbeidet:

KBT med i RESENS.

 

Medisinfrie tilbud

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Annika Alexandersen, Ingvild M. Kvisle, Juni Raak Høiseth og Christina Kildal

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene.

Målet er å innhente erfaringer fra brukere som har benyttet seg av tilbudene. Vi vil se nærmere på hvorvidt de har fått imøtekommet deres behov, ønsker og forventninger. Hva er de gode grepene, og hvordan fungerer praksisen rundt søknadsprosess, tilgjengelighet, behandlingsinnhold og medvirkning i tilbudet?

KBT vil gjøre en sammenstilling av de spesifikke tilbudene som er etablert for legemiddelfri behandling.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.