Erfaringskonsulentprosjekter

Bilde: Astrid Weber holder foredrag på erfaringskonsulentkurs "Å være profesjonell som erfaringskonsulent"

Erfaringskonsulent er betegnelsen på en person som er ansatt fordi han eller hun har erfaring med å motta tjenester for psykiske helseutfordringer/rusproblemer. Intensjonen med å engasjere en erfaringskonsulent er å bringe inn brukererfaringer i tjenesten for å gi brukere/pasienter i tjenesten tilgang til denne på en systematisk måte. En erfaringskonsulent har en unik mulighet til å bruke sine opplevelser fra psykisk helse-/rusomsorg til å bistå andre i samme situasjon. Vedkommende ser egne erfaringer i større perspektiv, og reflekterer rundt dette på en konstruktiv måte i personalmøter. Ved samarbeid og veiledning jobber man for kulturutvikling og innovasjon i tjenestene.

 

Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team

KBT inngikk i 2013 et toårig prosjektsamarbeid der vi ansatte erfaringskonsulenter ved to ambulante team innen Helse Midt-Norge RHF. Prosjektet fikk navnet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team», og hadde tilhold på Nidaros DPS og Tiller DPS.

Det ble gjort en evaluering av prosjektet, som viste at erfaringskonsulentene hadde stor betydning i den personlige kontakten med brukerne. For brukerne har de vært håpsbærere og formidlet mestringsstrategier.

 

Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Trondheim kommune

Dette prosjektet er et samarbeid mellom KBT og Trondheim kommune. Hovedmålet for prosjektet er å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, gjennom økt forståelse av kommunikasjon og hva som motiverer for recovery. Tre erfaringskonsulenter er blitt ansatt i KBT, og KBT har arbeidsgiveransvaret, mens deres respektive ledere i Trondheim kommune har det stedlige arbeidsgiveransvaret.

Erfaringskonsulentene jobber med ulike ting. Madeleine Hedenstad er ansatt for å jobbe som erfaringskonsulent ved kommunes tre treffsteder Sommerstua, Veiskillet og Heimdal. Dette består blant annet i å arrangere aktiviteter for brukerne og ha en-til-en-samtaler. På recovery-team jobber erfaringskonsulent Marthe Siira med oppfølging av enkeltpersoner som mottar hjelp fra teamet. I tillegg prioriterer recovery-team å holde foredrag og informere andre om arbeidet de gjør, noe Marthe Siira deltar på. Den siste erfaringskonsulenten Ingelin Anderssen jobber i en kommunal boligen med oppfølging og kontakt med enkeltpersoner, enten det består i å ha samtaler, hjelpe til med praktiske gjøremål eller andre ting som beboerne ønsker. I tillegg deltar erfaringskonsulentene på kontormøter, strategiarbeid og andre fellesopplegg for ansatte i KBT.

 

Kurs for erfaringskonsulenter og arbeidsgivere

I forbindelse med satsningen på erfaringskonsulenter blir det også arrangert kurs. 12.og 13. desember 2016 var erfaringskonsulenter og fagpersoner fra Oslo, Rogaland, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag samlet for kurs om erfaringskonsulentens funksjon og rolle. Dette var første initiativ fra KBT til å skape et miljø og kontakt mellom erfaringskonsulenter i Midt-Norge spesielt. Kurset må betegnes som vellykket.

KBT arrangerte også kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge mandag 2. og 3. oktober i Tromsø, og 5. og 6. oktober i Trondheim i 2017. Temaer som ble tatt opp på kurset var blant annet recovery og antistigmaarbeid, refleksjon om praksis, relasjoner og pasientrettigheter.

 

Veiledning for erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulentene som er ansatt gjennom KBT får gruppebasert veiledning ca. 1 gang i måneden, i tillegg til eventuell veiledning på arbeidsplassen. Vår gruppebaserte veiledning er basert på felles refleksjon om felles problemstillinger. Vi ønsker at denne veiledningen både skal kunne handle om spesifikke temaer som recovery og profesjonalitet, slik at man kan reflektere sammen om det, i tillegg til at erfaringskonsulentene kan snakke om arbeidshverdagen sin og diskutere problemstillinger de kommer borti. Flere erfaringskonsulenter i Trondheimsområdet som ikke er ansatt hos oss har deltatt på denne veiledningen, og vi ønsker velkommen andre erfaringskonsulenter i området som ønsker å delta. Kontakt oss for mer informasjon om denne veiledningen!