Pågående prosjekter

Bilde: fra venstre Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen og Dagfinn Bjørgen.

Min stemme teller

Prosjektleder: Juni Raak Høiseth

Prosjektmedarbeidere: Christina Kildal, Johanne Bakken Moe, Ellinor Elvrum Evensen og Liva Elvira Myrvold Nynes

Min Stemme Teller er et metodeutviklingsprosjekt med hensikt om å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for gruppen barn og unge i en klient-, pasient- eller brukerposisjon. Problemstillingen er: Hvordan opplever brukere mellom 12 og 18 år sitt tjenestetilbud? Med mål å sørge for at barn og unge får formidlet sine erfaringer på et selvstendig grunnlag, tar prosjektet utgangspunkt i Bruker Spør Bruker-metoden, som tilpasses den unge målgruppen.

Unge voksne i alderen 18-23 år som har egenerfaring med bruk av psykiske helsetjenester har blitt rekruttert som prosjektmedarbeidere, og fått opplæring i Bruker Spør Bruker. Disse tar del i utforming av intervjuguide, og gjennomfører intervjuer med nåværende brukere av psykiske helsetjenester i alderen 12-18 år. Videre er de med i analysearbeid og oppsummering av funn i prosessrapporten, før de formidler funnene i presentasjon av rapporten på dialogkonferansen med tjenesten og prosjektets involverte. Her diskuteres funnene i evalueringen og hvordan de skal gripes an, før disse innspillene samles i en sluttrapport som leveres til tjenesten. Målet er å sikre at tjenesten kontinuerlig utvikler seg ut i fra barn og unges erfaringer og synspunkter. Ett år etter at prosjektet er ferdig, vil prosjektgruppa arrangere et møte med tjenesten for å følge opp endringsarbeidet.

Til nå har det blitt gjennomført to evalueringer, og en tredje er i gang. Det startet i 2015 med pilotprosjektet i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital, og ble videreført i 2017 med evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger. Høsten 2018 skal det gjennomføres en evaluering av Team barn og unge i Stangehjelpa, hvor prosjektet nå er gang med rekruttering.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Prosjektledere: Dr. Gillian Muvale og Karl Johan Johansen

Medforskere: Fiona Wilson, Dr. Ken Deal, Dr. Nick Kates, Shaleen Jones, Dr. Ian Arnold, Dr. Chuck Cunningham, Lee Purins, Anne Ruth Benschop, Ingvild Musdalslien Kvisle og Christina Kildal

Styreledere: John Lee, Deborrah Sherman, Stella Ducklow, Frances Jewell, Patrick Mitchell, Eduardo Castro, Dagfinn Bjørgen, Torbjorn Mohn-haugen, Astrid Weber, Juni Høiseth og Ottar Ness

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringsmedarbeidere i landene. I første omgang handler prosjektet om erfaringsmedarbeidere i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av erfaringsmedarbeidere, samt hvordan opplæring for erfaringsmedarbeidere er organisert. Prosjektet er tenkt som et første skritt i et lengre samarbeid for å forske på og utvikle erfaringsmedarbeidernes arbeidsfelt. Vi gjennomfører intervjuer med både erfaringsmedarbeidere, deres arbeidsgivere og «policy makers» på feltet.
Prosjektet handler om «formalisert» eller «intensjonelt» erfaringskonsulentarbeid. Det innebærer erfaringskonsulentarbeid innen områder som utdannelse, arbeid, navigasjon i helsevesenets tilbud, systemisk støtte eller individstøtte (advocacy), forsterket bolig, tilgang på mat, Internett, transport og andre hjelpemidler, recovery og antidiskriminerende arbeid. Grunnen til at vi har valgt å sammenligne Norge og Ontario, Canada er fordi de er sammenlignbare med tanke på sosioøkonomisk utvikling, fokus på recovery, og bruk av erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse- og rustjenester. Allikevel er det noen forskjeller mellom landene, slik som ulikt politisk klima og varierende støtte til implementering av erfaringsmedarbeidere.

I Ontario vil man ta for seg St. Joseph’s Healthcare Hamilton’s (SJHH) døgnpost, Assertive Community Treatment Teams (ACTT) og polikliniske programmer. I Norge vil man undersøke lignende tilbud, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi vil i begge land, gjennom både individuelle og fokusgruppeintervjuer, kartlegge erfaringer fra erfaringsmedarbeidere, deres arbeidsgivere/ledere og «policy makers». Intervjuguidene skreddersys til de tre ulike deltakergruppene, men alle intervjuene vil handle om temaer som erfaringer med erfaringsmedarbeidere, utfordringer og muligheter ved bruk av erfaringsmedarbeidere og måter det implementeres og ledes på. Det vil i tillegg bli gjennomført en spørreundersøkelse som handler om effektene av arbeidsmiljø på integrering og fungering for erfaringsmedarbeidere.

Tilgjengelighetsprosjektet

Prosjektleder: Heidi Westerlund

Prosjektmedarbeider: Dagfinn Bjørgen

Dette er et flerårig prosjekt. Bruker Spør Bruker har siden 1998 samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I 2013 ble syntesen «Hva mener brukere av psykisk helsetjenester er en god tjeneste?» publisert i psykologtidsskriftet. Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

I 2017 er det temaene medisinoppfølging og treffsteder som har hovedfokus. Det arrangeres 2 workshops som skal resultere i anbefalinger til tjenester i løpet av året.

Brukerstyrte innovasjonsprosesser (BIP) i Melhus kommune

Prosjektleder: Heidi Westerlund.

Prosjektmedarbeider: Karl-Johan Johansen

Brukerpanelet: Sissel Smistad, Michelle, Bradley Eilertsen, Nils Magne Røstum, May-Helen Erdal , Jeanette Myren og Lorentz B. Westrum

Som del av partnerskapsavtalen med Melhus Kommune gjennomfører KBT prosjektet BIP (brukerstyrt innovasjonsprosess) for kommunen i 2015, 2016, 2017 og en videreføring inn i 2018. I desember 2015 ble det etablert et brukerpanel, bestående av deltagere fra hver av de tre tjenestene: psykisk helsetjeneste, rus og tiltakstjeneste og Idrettsveien boenhet. Målet med brukerpanel og innovasjonsverkstederer er å utarbeide tema og problemstillinger som har relevans for kommunens tjenesteutvikling, og å opparbeide en forståelse for brukermedvirkning for kommunens personell. Et annet mål med etablering av panelarbeidet er å rekruttere og lære opp ressurspersoner som vil delta i panelet og som på sikt kan bli medvirkere i kommunen.

Prosjektet skal jobbe med brukererfaringer som en premiss i kommunens innovasjonsarbeid og virksomhetsplanlegging. I prosjektperioden har vi jobbet med problemstillinger som har kommet opp i Bruker Spør Bruker som en videreutvikling og iverksettelse av resultater i tjenesten. Det har blitt gjort undersøkelser i kommunen knyttet til informasjonsrutiner og lavterskeltilbud, og dette er to av kildene til en skriftlig utredning fra panelet på sentrale forbedringsområder for tjenestene innen psykisk helse og rus. KBT gir løpende veiledning til deltakerne.

Brukerstyrking og kompetanseoppbygging i Melhus kommune

Prosjektleder: Heidi Westerlund

Prosjektmedarbeidere: Anne Benschop, Ingvild M. Kvisle og Dagfinn Bjørgen

Melhus kommune er sammen med Malvik en del av Midt-Norge i nettverket “Gode pasientforløp i kommunene for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer.” Også i denne kommunen sendte KBT samsøknad om midler til gjennomføringen av en brukerundersøkelse, samt utvikling av brukermedvirkning i kommunen. I Melhus har vi også inngått en partnerskapsavtale for samarbeidet.

I 2017 var hovedtiltakene et tre-dagers temakurs i brukermedvirkning for brukere og ansatte i kommunen. Det var tilsammen fem hovedtema deltakerne fikk innføring i gjennom kurset: recovery og salutogenese, personlig erfaringsformidling, “Det friske i det syke” som var tema for første dag, brukerstyring av tjenester og forskning på brukermedvirkning den andre dagen, og “FIT-tilbakemeldingsorienterte tjenester” den tredje dagen. Ca 20 deltakere fulgte alle kursdagene. I tillegg ble det gjennomført en kort brukerundersøkelse ved Potten-treffet (kommunens lavterskeltiltak) sommeren og høsten 2017.

Det er søkt om videreføring av tiltak knyttet til brukerstyrking og kompetanseheving i brukermedvirkning.

Medlemsundersøkelse i FIRE

Prosjektleder: Heidi Westerlund

Prosjektmedarbeidere: Ingvild M. Kvisle, Karl Johan Johansen

Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Ett skritt videre og KBT går ut på at KBTs ansatte deltar på treninger sammen med FIRE-medlemmene, samtidig som de gjennomfører en medlemsundersøkelse etter modell av Bruker Spør Bruker.

Det ble levert rapport fra medlemsundersøkelsen til FIRE i juni 2017 og KBT deltar sammen med FIRE i formidlingsoppdrag knyttet til undersøkelsen.

Rettighetsinngripende tiltak (RIT)

Prosjektledere: Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

I løpet av en 2 års periode har KBT samarbeidet med NAPHA om kartlegging av rettighetsinngripende tiltak i boliger. I juni 2017 ble rapporten «Rettighetsinngripende tiltak i kommunale boliger – en nasjonal kartlegging» sluppet. Prosjektet videreføres i 2017 og 18 for å utarbeide flere publikasjoner.

Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling i Trondheim Kommune

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Karl Johan Johansen og Ingvild M. Kvisle

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og KBT. Prosjektet omfatter tre av kommunens enheter: enhet for psykisk helse og rus, enhet for rustjenester og enhet for treffsted og botiltak psykisk helse. Målet for prosjektet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukeres ståsted. Kartleggingsfasen ble gjennomført i 2016-2017, med en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i kommunen.

Vi har etablert et brukerpanel i Trondheim kommune. Panelet består av personer med brukererfaring fra ulike tjenester innen psykisk helse og rus. Panelet har brynet seg på hvilke tjenester som finnes i kommunen, og problemstillinger som tilgjengeligheten til tjenester. Det er gjennomført ni møter i panelet i 2017. Arbeidet med brukerpanelet resulterte i en rapport som er publisert på våre nettsider. I tillegg til intern diskusjon, har brukerpanelet hatt besøk av personlig ombud fra Östersund og Recovery-team ved Trondheim kommune, og hatt Skype-møte med Jas Johal fra Reaching Out East i London.

Det ble gjennomført en dialogkonferanse i prosjektet 20. september 2017, hvor KBT la fram resultatene fra Bruker Spør Bruker-undersøkelsen, og brukerpanelet la fram sin rapport for kommunen.

Interregprosjekt: «Tjenesteinnovasjon»

KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Prosjektet gir muligheter for utveksling av erfaringer mellom norske og svenske kommuner, samt med Erfarenhetsforum, som er et sosialt foretak med tilsvarende virksomhet som KBT. Prosjektsamarbeidet vil pågå til sommeren 2019, og vil kunne gi nyttige innspill til utviklingsarbeidet KBT driver innenfor tjenesteinnovasjon. Vi gjennomførte i 2017 en studietur til Wales og London i dette prosjektet.

Interregprosjekt: «ReSeNS»

Prosjektleder: Karl Johan Johansen

Prosjektmedarbeidere: Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

KBT deltar som partner i interregprosjektet «ReSeNS», hvor Nord Universitet og Mittuniversitetet har det ledende ansvar.

Samarbeidsprosjektet startet opp ved årsskiftet, og KBTs rolle i prosjektet er særlig knyttet til Oppdal og Rennebu. KBT skal bidra til praktisk gjennomføring av prosjektet, samt delta i seminar, workshops, og konferanser.

Les mer om prosjektsamarbeidet: KBT med i ReSeNS.

Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Trondheim kommune

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Ingelin Anderssen, Marthe Siira og Ingvild M. Kvisle

Dette prosjektet er et samarbeid mellom KBT og Trondheim kommune. Hovedmålet for prosjektet er å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, gjennom økt forståelse av kommunikasjon og hva som motiverer for recovery. Tre erfaringsmedarbeidere er blitt ansatt i KBT, og KBT har arbeidsgiveransvaret, mens deres respektive ledere i Trondheim kommune har det stedlige arbeidsgiveransvaret.

Erfaringsmedarbeiderne jobber med ulike ting. På recovery-team jobber erfaringsmedarbeider Marthe Siira med oppfølging av enkeltpersoner som mottar hjelp fra teamet. I tillegg prioriterer recovery-team å holde foredrag og informere andre om arbeidet de gjør, noe Marthe Siira deltar på. Den andre erfaringsmedarbeideren Ingelin Anderssen jobber i en kommunal boligen med oppfølging og kontakt med enkeltpersoner, enten det består i å ha samtaler, hjelpe til med praktiske gjøremål eller andre ting som beboerne ønsker. I tillegg deltar erfaringsmedarbeiderne på kontormøter, strategiarbeid og andre fellesopplegg for ansatte i KBT.

Knutepunkt for Recovery

Prosjektleder: Kårhild Husom Løken

Prosjektmedarbeidere: Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Anne R. Benschop og Christina Kildal

KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionale Brukerstyrte Senter, Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter og ROM-Agder er i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. Knutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk. Prosjektet har følgende målsetting:

  • Anerkjennelse av at recovery er en personlig og sosial prosess.
  • Anerkjennelse og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap.
  • Reell recovery for brukerne, god ressursutnyttelse for tjenestene og likeverdige samarbeidsprosesser.
  • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.

Gjennom aktiviteter som undervisning, veiledning, kurs, verktøy og innsamling og formidling av erfaringskunnskap vil vi styrke enkeltpersoner og grupper, forebygge stigmatisering og utenforskap, og fremme menneskerettigheter, verdige levekår og økt deltakelse for alle. Vi vil bistå og samarbeide med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak for å bidra til at erfaringskunnskap legges til grunn for recoverybaserte tjenester og praksiser.

Prosjektet skal gå over to år, med sikte på avslutning i løpet av 2018. Vi har hittil hatt jevnlig aktivitet og samarbeid med de andre sentra for å utvikle dette prosjektet.

Medisinfrie tilbud

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Annika Alexandersen, Ingvild M. Kvisle, Christina Kildal, Anne Benschop og Juni Raak Høiseth.

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene.

Målet er å innhente erfaringer fra brukere som har benyttet seg av tilbudene. Vi vil se nærmere på hvorvidt de har fått imøtekommet deres behov, ønsker og forventninger. Hva er de gode grepene, og hvordan fungerer praksisen rundt søknadsprosess, tilgjengelighet, behandlingsinnhold og medvirkning i tilbudet?

Vi har nå ferdigstilt den første rapporten i evalueringen, som er en sammenstilling og vurdering av implementeringen av tilbudene per 14. mai 2018. Rapporten kan leses her.

Barn, unge og brukermedvirkning – en forstudie av profesjonelle aktørers forståelser 

Prosjektleder: Bente Hasle

Medforskere: Betina Haug Olson, Juni Raak Høiseth, Aida Tesfai, Rigmor Dyrnes og Christina Kildal.

Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og Mental Helse Ungdom. Vi ønsker å belyse ulike forståelser og praksiser knyttet til barn og unges rett til brukermedvirkning når de mottar tjenester fra barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge eller skolehelsetjenesten. En overordnet målsetting er å utvikle praksis slik at denne retten i større grad realiseres. Flere brukerorganisasjoner har også bidratt i utviklingen av prosjektet fordi de er sterkt interessert i at barns rettigheter styrkes innenfor de ulike tjenestene.

Det er gjennomført fokusgruppeintervju med ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, barnevernet og skolehelsetjenesten om ulike forståelser og praksiser omkring barn, unge og brukermedvirkning. Intervjuene er gjort sammen med medforskere fra Mental Helse Ungdom, KBT og VÅRRES – Brukerstyrt senter. KBT har en sentral rolle i analysene av materialet og skal være med på å skrive en artikkel om prosjektet, som vi nå er i gang med.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.